همزمان با روز جهانی شهرسازی، همایش آموزشی مدیران شهرسازی و حمل و نقل شهرداری های استان تهران در نصیرشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با اشاره به اهمیت جلسات آموزشی در حوزه های شهری افزود: همایش آشنایی با آئین نامه های راههای  شهری که در دو بخش شهرسازی و حمل و نقل از صبح امروز در نصیرشهر برگزار شد می تواند در تدوین نقشه ها و احداث راههای موالاصلاتی شهری چه از بعد فنی و چه از ابعاد دیگر زیست محیطی و زیبا شناسی مد نظر مدیران قرار گیرد.

وی در ادامه عنوان کرد: برگزاری جلسات آموزشی مستمر به طور قطع دربروزرسانی اطلاعات آئین نامه ایی مدیران و کارشناسان نقش مستقیم دارد.

گفتنی است این همایش با حضور رحمتی مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری تهران و بیش از ۵۶ مدیر از شهرداری های استان تهران در فرهنگسرای بهشت برگزار شد.