🔹شهرداری نصیرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی نصیرشهر
*بهره بردای از تابلوهای تبلیغاتی سطح نصیرشهر
را از طریق برگزاری مزایده عمومی و به صورت استیجاری به بخش خصوصی واگذار نماید.

🔹لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ تا ساعت ۱۹ روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir نسبت به تهیه اسناد مزایده عمومی اقدام و پیشنهادهای خود را حداکثر تا ساعت ۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ثبت نمایند.

✅ علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با مراجعه به شهرداری نصیرشهر به واحد امور قراردادها وپیمانها مراجعه نمایند.