قابل توجه متقاضیان محترم درخواست های وارده به کمیسیون ماده ۵

در راستای تحقق ماده ۴۹ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ، ناحیه ای منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور

                                                                            شهرداری نصیرشهر

مدارک و مستندات لازم جهت هر گونه

تغییر کاربری  درخواست افزایش تراکم  طبقه مازاد افزایش سطح اشغال و موارد مشابه

مدارک و مستندات لازم برای ورود طرح های تفکیکی

تهیه طرح تفکیکی برابر قانون نظام مهندسی توسط مهندس مشاور شهرساز و یا مهندس ذیصلاح شهرسازی انجام پذیرد

۱

درخواست مالک ( ثبت شده در دبیرخانه شهرداری مربوطه )

۱

درخواست مالک ( ثبت شده در دبیرخانه شهرداری نصیرشهر)

۲

نقشه هوایی با مقیاس ۲۰۰۰ :۱ با مهر و ا مضای شهرداری محل پلاک مشخص شده باشد

۲

نقشه هوایی با مقیاس ۲۰۰۰ :۱ با مهر و امضای شهرداری محل پلاک مشخص شده باشد

۳

نقشه طرح جامع در صورت لزوم با مقیاس ۲۰۰۰::۱ با مهر و امضای شهرداری و تعیین موزاییک که محل پلاک مشخص شده باشد

۳

نقشه طرح جامع در صورت لزوم با مقیاس:۱:۲۰۰۰ با مهر و امضای شهرداری محل پلاک مشخص شده باشد

۴

نقشه طرح تفصیلی با مقیاس ۱:۲۰۰۰ با مهر و امضای شهرداری و تعیین موزاییک که محل پلاک مشخص شده باشد

۴

نقشه طرح تفصیلی با مقیاس ۱:۲۰۰۰ با مهر و امضای شهرداری و تعیین موزاییک و مهر و امضای مهندسین مشاور ذیصلاح یا اشخاص حقیقی دارای پروانه شهرسازی که محل پلاک مشخص شده باشد

۵

پلان های پیشنهادی به صورت آلبوم کامل نقشه های معماری دارای مهر و امضای مهندس ذیصلاح

۵

جدول استاندارد مساحت ها ، تراکم ها ، سرانه ها ، درصدگیری ها و …

۶

در صورت موضوعیت – پلان نقشه برداری با درج کدهای ارتفاعی دارای مهر و امضای مهندس ذیصلاح

۶

پلان های توپوگرافی همراه با پروفیل های طولی و عرضی با مختصات و مشخصات دقیق دارای مهر و امضای مندسین ذیصلاح

۷

در صورت موضوعیت – گزارش توجیهی شهرسازی دارای مهر و امضای مهندس ذیصلاح

۷

صورت مجالس تفکیکی / سند ثبتی ششدانگ / اجارع نامه اوقاف

۸

تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه اوقاف یا اجاره نامه مسکن و شهرسازی

۸

نقشه ا بعاد هندسی پلاک ها با شماره گذاری و جدول مربوطه – پلان درجه بندی معابر با درج ابعاد – مقاطع تیپ بندی معابر

۹

تصویر پروانه ساختمانی

۹

جزئیات شهرسازی مربوطه

۱۰

گواهی دارای مهر و امضای مهندس طراح سازه ساختمان در خصوص تأیید بارگزاری طبقه مازاد

۱۰

پلان های شیب بندی – کاربری- تراکم های ارتفاعی و سایر پلان های استاندارد تهیه طرح های تفکیکی

۱۱

نامه شهرداری به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵

۱۱

تهیه طرح سه بعدی – اختیاری است

توجه فرمایید دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ برابر قانون تنها مجاز به پذیرش درخواست هایی است که الزامات فوق را تأمین نموده است