روستای نصیر آباد مرکز دهستان میمنت از توابع بخش گلستان شهرستان رباط کریم در تاریخ ۴/۵/۱۳۸۴ از سوی

کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات محترم دولت بعنوان شهر با مسئولیت استانداری تهران اعلام  و کار خود را

رسما از شهریور ۱۳۸۴ آغاز نمود .