نقشه حریم شهر

دانلود از لینک: https://nasirshahr.ir/wp-content/uploads/نقشه-حریم-نصیرشهر.jpeg

نقشه محدوده شهر

دانلود از لینک: https://nasirshahr.ir/wp-content/uploads/نقشه-محدوده-نصیرشهر.jpeg