شهرداری نصیرشهر به استناد مجوز شماره ۵۷۸۸/۵ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ شورای محترم اسلامی نصیرشهر در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه رفت و روب، جمع آوری و حمل زباله های های سطح شهر (خدمات شهر) به بخش خصوصی به پیمانکار واجد شرایط بر اساس نرخ پایه کارشناس رسمی دادگستری از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه اسناد و مدارک شرکت و رزومه کاری به امور مالی شهرداری نصیرشهر مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۸ به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

*سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

*شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.