شهرداری نصیرشهر در نظر دارد اجرای پروژه مذکور را با اعتباری تا سقف بیست میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد و دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری واگذار نماید.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه اسناد و مدارک و رزومه کاری به امور مالی شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.