شهرداری نصیرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی نصیرشهر اجرای پروژه اجاره ماشین آلات عمرانی را با اعتباری تا سقف پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه صلاحیت و رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه اسناد و مدارک شرکت و رزومه کاری به امور مالی شهرداری نصیرشهر مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۸به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.