معرفی مسئول واحد شهرسازی نصیر شهر :

 اطلاعات شخصی :

نام :

 سید ابوالقاسم

نام خانوادگی :

 سلطانی

سال تولد :

 ۱۳۶۱

مقطع تحصیلی :

  کارشناسی

رشته تحصیلی :

 مهندسی معماری

 شرح سوابق :

  1.  مسئول طرح تفصیلی شهرداری نصیرشهر
  2.  مسئول ساختمانی شهرداری نصیرشهر
  3.  مسئول ماده صد شهرداری نصیرشهر
  4.  مسئول شهرسازی شهرداری نصیرشهر
  5.