نام :

 فرشاد                                                                                  

 نام خانوادگی :

 شهسواری 

 سال تولد :

۱۳۶۱

 مقطع تحصیلی :

 کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی :

 مدیریت بازرگانی