معرفی مسئول حراست شهرداری نصیر شهر :

 اطلاعات شخصی :

 نام :

 مهدی

 نام خانوادگی :

 جعفری 

 سال تولد :

 مقطع تحصیلی :

 

 رشته تحصیلی :

 شرح سوابق :