شهرداری نصیرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی نصیرشهر نسبت به فروش شش قطعه زمین از املاک متعلق به شهرداری واقع در محدوده نصیرشهر بر مبنای قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری و از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۸ به امور مالی شهرداری نصیرشهر مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۸به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.