مدارک ذیل توسط مالک تهیه شود :

 1.  تکمیل فرم درخواست گواهی پایان کار ساختمان
 2. ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد
 3.  ارائه سند مالکیت رسمی
 4. ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور
 5.  ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه
 6.  تعیین زمان جهت بازدید توسط مامور بازدید
 7.  بازدید مامور شهرداری از محل و تنظیم گزارش وضع موجود
 8.  تکمیل فرم گزارش عملیات روند اجرای ساختمان توسط مهندس ناظر ساختمان

اگر مجاز به اخذ پایان کار ساختمان باشد :

 1. الف : باشد(ساختمان در مرحله بهره برداری و تکمیل باشد) : ممکن است مالک در مهلت مقرر تمدید مراجعه نماید و یا دارای گواهی عدم خلاف ساختمان تا مرحله بهره برداری کامل باشد ، صدور پایان کار پروانه ساختمان صورت می گیرد . ضمناً اخذ پایان کار پروانه ساختمان منوط به داشتن سند رسمی مالکیت می باشد که در غیراینصورت شهرداری نسبت به صدور گواهی عدم خلاف در مرحله بهره برداری و تکمیل اقدام می نماید.
 2. ب: نباشد:

تخلف وجود دارد:

 1. چنانچه تخلف ساختمانی گزارش گردد و توسط مامورین شهرداری گزارش تائید گردد و چنانچه جنبه جزایی نیز داشته باشد قابل
 2. تعقیب میباشد و از عملیات ساختمانی توسط واحد اجراییات شهرداری جلوگیری گردد سپس:
 3.  ارجاع پرونده توسط شهرداری به کمیسیون ماده صد
 4. درخواست توضیح مکتوب از مالک (ظرف ۱۰روز)از جانب دبیر کمیسیون ماده صد
 5.  اتخاذ تصمیم کمیسیون

اگر رای کمیسیون ماده صد :

 1. مبنی بر جریمه باشد : به مالک جریمه تعلق میگیرد چنانچه پرداخت گردد عملیات تمدید پروانه ساختمان و یا اخذ گواهی
 2. پایان کار ساختمان مالک انجام میگیرد.چنانچه جریمه پرداخت نگردد پرونده به همان کمیسیون ارجاع میگردد و رای تخریب توسط
 3. کمیسیون صادر گردد.و اگر مالک اعتراض داشته باشد پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ ارجاع می شود .
 4. تخریب یا قلع بنا باشد : ابلاغ حکم از سوی شهرداری به مالک که اگر ظرف ۲ماه قلع بنا صورت گیرد در غیر اینصورت شهرداری
 5. راسا اقدام و هزینه ها را از مالک دریافت می کند.

از مهلت زمان تمدید جهت اخذ پایان کار ساختمان گذشته است :

 1. چنانچه درخواست متقاضی جهت تمدید پس از مهلت مقرر باشد برابر ضوابط مالک ملزم به پرداخت مابه التفاوت عوارض متعلقه به نرخ مصوب روز می باشد.
 2.  صدور پایان کار ساختمان( پروانه ساختمان )
 3. اخذ امضاء شهردار ممهور به مهر شهرداری
 4.  ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه

فرآیند پایان کار پروانه ساختمان از شهرداری :

 1. گواهی عدم خلاف معمولا بر اساس درخواست مالک برای استفاده از تسهیلات بانکی یا انجام معاملات صورت میگیرد .در صورتی که مالک تقاضای صدور عدم خلاف از شهرداری را داشته باشد میتوان تا ۳ بار با رعایت تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر اساس
 2. گواهی مامور بازدید برای ساختمان احداثی از شروع عملیات ساختمانی تا اتمام کار صادر نمود.

فرآیند عدم خلاف پروانه ساختمان از شهرداری :

مدارک ذیل توسط مالک تهیه شود:

 1. تکمیل فرم درخواست عدم خلاف
 2. ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد.
 3. ارائه سند مالکیت رسمی
 4. ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور
 5. ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه
 6. تعیین زمان جهت بازدید توسط کارشناس دفتر فنی

بازدید کارشناس دفتر فنی شهرداری از محل :

 1. بازدیدکارشناس شهرداری ازمحل وتنظیم گزارش وضع موجود
 2. تکمیل فرم گزارش عملیات روند اجرای ساختمان توسط مهندس ناظر ساختمان

اگر مجاز به اخذ پایان کار پروانه ساختمان :

 1. الف : باشد(ساختمان درهر مرحله باشد.) :(ممکن است مالک در مهلت مقرر تمدید مراجعه نماید و یا دارای گواهی عدم خلاف ساختمان تا مرحله بهره برداری کامل باشد ) صدور عدم خلاف پروانه ساختمان بشرح ردیف ۴ صورت می گیرد .
 2. ب: نباشد :

 تخلف وجود دارد :

 1. چنانچه تخلف ساختمانی گزارش گردد و توسط مامورین شهرداری ( پلیس ساختمان)گزارش تائید گردد و چنانچه جنبه جزایی نیز
 2. داشته باشد قابل تعقیب میباشد و از عملیات ساختمانی توسط واحد اجراییات شهرداری جلوگیری گردد سپس:
 3. ارجاع پرونده توسط شهرداری به کمیسیون ماده صد
 4. درخواست توضیح مکتوب از مالک (ظرف ۱۰ روز)از جانب دبیر کمیسیون ماده صد
 5. اتخاذ تصمیم کمیسیون

اگر رای کمیسیون ماده صد : 

 1. مبنی بر جریمه باشد:به مالک جریمه تعلق میگیرد چنانچه پرداخت گردد عملیات تمدید پروانه ساختمان و یا اخذ گواهی پایان کار ساختمان مالک انجام میگیرد.چنانچه جریمه پرداخت نگردد پرونده به کمیسیون تجدید نظر ماده صد ارجاع میگردد و رای تخریب توسط کمیسیون صادر گردد.
 2. قلع بنا باشد : ابلاغ حکم از سوی شهرداری به مالک که اگر ظرف ۲ماه قلع بنا صورت گیرد در غیر اینصورت شهرداری راسا اقدام
 3. و هزینه ها را از مالک دریافت می کند.

صدور عدم خلاف ساختمان ( پروانه ساختمان) :

 1. تکمیل قسمت عدم خلاف و درج توضیحات لازم در گواهی عدم خلاف
 2. اخذ امضاء شهردار ممهور به مهر شهرداری
 3. ثبت شماره و تاریخ در دبیر خانه

فرآیند تمدید پروانه ساختمان از شهرداری :

مدارک ذیل توسط مالک تهیه شود :

 1.  تکمیل فرم درخواست تمدید پروانه ساختمان
 2. ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد
 3.  ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور
 4.  ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه
 5. تعیین زمان جهت بازدید توسط مامور بازدید
 6. بازدید شهرداری از محل و تنظیم گزارش وضع موجود
 7. تکمیل فرم گزارش عملیات روند اجرای ساختمان توسط مهندس ناظر ساختمان

اگر مجاز به تمدید:

 1. الف) باشد : تمدید پروانه ساختمان به شرح ردیف ۴ صورت می گیرد.
 2. ب) نباشد: تخلف وجود دارد:
 3.  چنانچه تخلف ساختمانی گزارش گردد و توسط مامورین شهرداری گزارش تائید گردد و چنانچه جنبه جزایی نیز داشته باشد قابل
 4. تعقیب میباشد و از عملیات ساختمانی توسط واحد اجراییات شهرداری جلوگیری گردد سپس:
 5.  ارجاع پرونده توسط شهرداری به کمیسیون ماده صد
 6.  درخواست توضیح مکتوب از مالک (ظرف۱۰روز)از جانب دبیر کمیسیون ماده صد
 7.  اتخاذ تصمیم کمیسیون

اگر رای کمیسیون ماده صد :

 1.  مبنی بر جریمه باشد:به مالک جریمه تعلق میگیرد چنانچه پرداخت گردد عملیات تمدید پروانه ساختمان و یا اخذ گواهی عدم خلاف یا پایان کار ساختمان مالک انجام میگیرد.چنانچه جریمه پرداخت نگردد پرونده به همان کمیسیون ارجاع و رای تخریب توسط کمیسیون
 2. صادر می گردد.و اگر مالک اعتراض داشته باشد پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ ارجاع می شود .
 3.  تخریب یا قلع بنا باشد : ابلاغ حکم از سوی شهرداری به مالک که اگر ظرف ۲ماه قلع بنا صورت گیرد در غیر اینصورت شهرداری راسا اقدام و هزینه ها را از مالک دریافت می کند.

از مهلت زمان تمدید گذشته است :

 1.  چنانچه درخواست متقاضی جهت تمدید پس از مهلت مقرر باشد برابر ضوابط مالک ملزم به پرداخت مابه التفاوت عوارض متعلقه به نرخ مصوب روز می باشد.
 2.  صدور تمدید شناسنامه ساختمان
 3.  تکمیل قسمت تمدید مهلت شناسنامه ساختمان توسط واحد دفتر فنی
 4.  اخذ امضاء شهردار ممهور به مهر شهرداری
 5.  ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه

فرآیند اخذ استعلام ملک :

 1. مدارک ذیل توسط مالک تهیه شود
 2. ارائه معرفی نامه از ادارات ، سازمانها یا هر ارگان استعلام کننده دیگر به شهردار جهت اخذ دستور
 3.  ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه
 4. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی ذینفع (مالک) یا فتوکپی وکالت نامه
 5. ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد
 6. تعیین زمان جهت بازدید توسط مامور بازدید
 7. بازدید کارشناس شهرداری از محل و تنظیم گزارش وضع موجود
 8.  تعیین کاربری ، وضعیت و حدودتعریض و… براساس طرح هادی یا جامع یا تفضیلی توسط واحد طرح تفصیلی
 9. اخذ فرم تسویه حساب ( مالک جهت امضاء فرم تسویه حساب به دوایر مختلف شهرداری «مالی اداری –اصناف-خدمات شهری-فضای سبز-آتش نشانی و … » مراجعه و همچنین نسبت به ارائه فیش عوارض متعلقه اقدام می نماید.
 10.  صدور نامه استعلام
 11. تایپ نامه استعلام
 12. اخذ امضاء شهردار
 13.  ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه
 14.  تحویل به متقاضی

فرآیند تفکیک زمین :

مدارک ذیل توسط مالک تهیه شود:

 1. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی ذینفع (مالک یا مالکین) یا فتوکپی وکالت نامه
 2. ارائه مدارک مالکیت
 3.  ارائه و تکمیل درخواست تفکیک زمین
 4.  ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور
 5.  ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه
 6. تعیین زمان جهت بازدید توسط مامور بازدید
 7.  بازدید کارشناس شهرداری از محل وتنظیم گزارش وضع موجود
 8. تعیین کاربری ، حدودتعریض وحداقل متراژ تفکیک براساس طرح هادی یا جامع یا تفضیلی توسط واحد طرح تفضیلی

اگر ذینفع مجازبه تهیه طرح تفکیکی :

 1. الف) نباشد : دلایل مربوط کتباً به ذینفع اعلام میگردد.
 2. ب) باشد : اگرمالک تقاضای تغییر کاربری و زیرحد نصاب متراژ تفکیک نماید .
 3.  تنظیم توافقنامه با امضاء شهردار و مالک و اخذ استعلام ملک موصوف و ارجاع به ادارات و کمیسیونهای مربوطه و بعداز موافقت ازطریق کمیسیونها به روند خود ادامه داده شود .

طرح تفکیکی تهیه شده :

 1. طرح تهیه شده ممهور به مهر و امضاء مهندس شهرساز که توسط مالک جهت بررسی و اخذ تأئیدیه به شهرداری ارائه می گردد.
 2. تسلیم برگه ی پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلقه به ملک طبق شرح عوارض مصوب.
 3. صدور طرح تفکیکی تأئید شده (ممهور به مهر و امضاء شهردار و شهرداری)

فرآیند تغییرکاربری زمین :

مدارک ذیل توسط مالک تهیه شود:

 1.  فتوکپی شناسنامه و کارت ملی ذینفع (مالک یا مالکین) یا فتوکپی وکالت نامه
 2. ارائه مدارک مالکیت
 3.  ارائه و تکمیل درخواست تغییر کاربری زمین
 4. ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه
 5. تعیین زمان جهت بازدید توسط مامور بازدید
 6.  بازدید کارشناس شهرداری از محل وتنظیم گزارش وضع موجود
 7. اعلام نظر واحد طرح تفصیلی
 8.  تعیین کاربری ، حدودتعریض براساس طرح هادی یا جامع یا تفضیلی

اگر ذینفع مجازبه تغییرکاربری :

 1. الف) نباشد : دلایل مربوط کتباً به ذینفع اعلام میگردد.
 2. ب) باشد : اگرمالک تقاضای تغییر کاربری
 3. ب)۱: تنظیم توافق نامه با امضای شهردار و مالک
 4. ب)۲: تهیه کروکی محل با مقیاس ۵۰۰/۱
 5. ب)۳: تهیه استعلام از ادارت مربوطه باتوجه به نوع کاربری ملک
 6. تبصره : ضمناَ َ حسب ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن ضروری است که در هنگام نقل و انتقال اقرارنامه کتبی توسط منتقل الیه دایر بر اطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساخت و ساز
 7. و یا تغییر کاربری تنظیم و تسلیم می گردد.
 8. ب)۴: ارائه عوارضات متعلقه به مالک
 9. ب)۵: چنانچه مالک متقاضی تغییر کاربری باشد اینکار صرفاً از طریق کمیسیونهای مربوطه استان صورت می گیرد.

طرح در کمیسیون ماده ۵ استان :

 1.  تقاضا ها منضم به کروکی موقعیت ملک و استعلام مربوطه باتوجه به نوع کاربری و نامه شهرداری به کمیته کار ماده ۵ استان ارسال و پس از طرح در کمیته موضوع به کمیسیون ماده ۵ استان ارجاع می گردد.
 2. کمیسیون پس از رأی گیری نتیجه را طی صورتجلسه ای به شهرداری ارسال می کند.
 3.  قابل تغییر کاربری نباشد : مراتب کتباً به مالک اعلام می گردد.
 4.  قابل تغییر کاربری باشد : یک نسخه از صورتجلسه در پرونده ملک ضبط می گردد.