ردیف     

  

                معرفی اعضای شورای اسلامی نصیر شهر                 

دوره چهارم 

۹۲_۸۶ 

۱               اکبر نصیری  
۲ علی شعبانی
۳ محدرضا تیمورپور
۴ عادل قاسمی

۵ علیرضا حسنی
۶ مسعود اصغری
۷ کاظم مقیمی