ردیف              

                             معرفی اعضای شورای اسلامی نصیر شهر                               

دوره دوم

 ۸۶_۸۲

۱ علی شعبانی
۲ ربعلی عبدی
۳ رسول ایماشی
۴ رزاق عبدی
۵ علی دهقان