ردیف     

معرفی اعضای شورای اسلامی نصیر شهر

دوره اول

   ۸۲_۷۸   

۱ علی شعبانی
۲ رزاق عبدی
۳ علی دهقان
۴ محمود حسنی
۵ ذکریا حسنلو