مدارک ذیل توسط مالک تهیه شود :

 1.  تکمیل فرم درخواست تمدید پروانه ساختمان
 2. ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد
 3.  ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور
 4.  ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه
 5. تعیین زمان جهت بازدید توسط مامور بازدید
 6. بازدید شهرداری از محل و تنظیم گزارش وضع موجود
 7.  تکمیل فرم گزارش عملیات روند اجرای ساختمان توسط مهندس ناظر ساختمان

اگر مجاز به تمدید :

 1. الف : باشد : تمدید پروانه ساختمان به شرح ردیف ۴ صورت می گیرد.
 2. ب: نباشد: تخلف وجود دارد:
 3.  چنانچه تخلف ساختمانی گزارش گردد و توسط مامورین شهرداری گزارش تائید گردد و چنانچه جنبه جزایی نیز داشته باشد قابل تعقیب میباشد و از عملیات ساختمانی توسط واحد اجراییات شهرداری جلوگیری گردد سپس:
 4.  ارجاع پرونده توسط شهرداری به کمیسیون ماده صد
 5.  درخواست توضیح مکتوب از مالک (ظرف۱۰روز)از جانب دبیر کمیسیون ماده صد
 6.  اتخاذ تصمیم کمیسیون

اگر رای کمیسیون ماده صد :

 1.  مبنی بر جریمه باشد:به مالک جریمه تعلق میگیرد چنانچه پرداخت گردد عملیات تمدید پروانه ساختمان و یا اخذ گواهی عدم خلاف یا پایان کار ساختمان مالک انجام میگیرد.چنانچه جریمه پرداخت نگردد پرونده به همان کمیسیون ارجاع و رای تخریب توسط کمیسیون صادر می گردد.و اگر مالک اعتراض داشته باشد پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ ارجاع می شود .
 2.  تخریب یا قلع بنا باشد : ابلاغ حکم از سوی شهرداری به مالک که اگر ظرف ۲ماه قلع بنا صورت گیرد در غیر اینصورت شهرداری راسا اقدام و هزینه ها را از مالک دریافت می کند.

از مهلت زمان تمدید گذشته است :

 1. چنانچه درخواست متقاضی جهت تمدید پس از مهلت مقرر باشد برابر ضوابط مالک ملزم به پرداخت مابه التفاوت عوارض متعلقه به نرخ مصوب روز می باشد.
 2.  صدور تمدید شناسنامه ساختمان
 3.  تکمیل قسمت تمدید مهلت شناسنامه ساختمان توسط واحد دفتر فنی
 4. اخذ امضاء شهردار ممهور به مهر شهرداری
 5.  ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه