مدارک ذیل توسط مالک تهیه شود :

 1. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی ذینفع (مالک یا مالکین) یا فتوکپی وکالت نامه
 2. ارائه مدارک مالکیت
 3.  ارائه و تکمیل درخواست تفکیک زمین
 4.  ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور
 5.  ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه
 6. تعیین زمان جهت بازدید توسط مامور بازدید
 7.  بازدید کارشناس شهرداری از محل وتنظیم گزارش وضع موجود
 8. تعیین کاربری ، حدودتعریض وحداقل متراژ تفکیک براساس طرح هادی یا جامع یا تفضیلی توسط واحد طرح تفضیلی

اگر ذینفع مجازبه تهیه طرح تفکیکی :

 1. الف : نباشد : دلایل مربوط کتباً به ذینفع اعلام میگردد.
 2. ب: باشد: اگرمالک تقاضای تغییر کاربری و زیرحد نصاب متراژ تفکیک نماید .
 3.  تنظیم توافقنامه با امضاء شهردار و مالک و اخذ استعلام ملک موصوف و ارجاع به ادارات و کمیسیونهای مربوطه و بعداز موافقت ازطریق کمیسیونها به روند خود ادامه داده شود .

طرح تفکیکی تهیه شده :

 1.  طرح تهیه شده ممهور به مهر و امضاء مهندس شهرساز که توسط مالک جهت بررسی و اخذ تأئیدیه به شهرداری ارائه می گردد.
 2. تسلیم برگه ی پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلقه به ملک طبق شرح عوارض مصوب.
 3. صدور طرح تفکیکی تأئید شده (ممهور به مهر و امضاء شهردار و شهرداری)