فرم تعرفه محاسبات عوارض شهرداری

بنا

درصد عوارض * قیمت منطقه ای زمین * متراژ مجاز

ارزش معاملاتی * عیان + ( قیمت منطقه ای * عرصه ) * ۵/۱٪

تراکم مسکونی

تراکم طبقه همکف

۵* متراژ تراکم * قیمت منطقه ای

تراکم طبقه اول

۶* متراژ تراکم * قیمت منطقه ای

تراکم طبقه دوم

۶* متراژ تراکم * قیمت منطقه ای

تراکم طبقه سوم

۷* متراژ تراکم * قیمت منطقه ای

تراکم طبقه چهارم

۸* متراژ تراکم * قیمت منطقه ای

تراکم طبقه پنجم

۱۰* متراژ تراکم * قیمت منطقه ای

تراکم طبقه ششم و به بالا

۱۰* متراژ تراکم * قیمت منطقه ای

تفکیک اعیانی

ضریب تفکیک * بنا * ارزش معلاتی بنا

تفکیک عرصه

ضریب مربوطه * متراژ زمین * ارزش منطقه ای

نقل و انتقال

۵/۳٪ * ضریب املاک * متراژ زمین * ارزش منطقه ای

۵/۲٪ * ضریب املاک * متراژ زمین * ارزش معاملاتی

کسری پارکینگ

ضریب مربوطه * متراژ زمین * قیمت منطقه ای

ضریب مربوطه * متراژ زمین * قیمت منطقه ای

ضریب مربوطه * متراژ زمین * قیمت منطقه ای

تغییر کاربری

ضریب مربوطه * متراژ زمین * قیمت منطقه ای

پذیره تجاری همکف

پذیره تجاری زیرزمین

پذیره تجاری نیم طبقه

پذیره تجاری انباری

ضریب مربوطه * متراژ بنا * قیمت منطقه ای

تراکم تجاری

ضریب مربوطه * متراژ تراکم * قیمت منطقه ای

تراکم صنعتی

ضریب * متراژ تراکم * قیمت منطقه ای

دیوار کشی

ضریب مربوطه * ارتفاع * طول دیوارکشی * قیمت منطقه ای

فنس کشی

ضریب مربوطه * طول فنس * قیمت منطقه ای

مبلغ کارشناسی

عرصه ۰۰۰/۱۰۰ * کارخانجات ۰۰۰/۲۰۰ * املام مسکونی ۰۰۰/۱۵۰ * پاسخ استعلام ۰۰۰/۱۵۰

پسماند ( نخاله )

۰۰۰/۶۰ ریال برای هر واحد مسکونی

مدرسه سازی

۵٪ * تفکیک * سطح شهر * بنا