شهرداری نصیرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی نصیرشهر اجرای پروژه ترمیم، زیرسازی و آسفالت کوچه های مشرف به خیابانهای شهید رجایی، الغدیر شرقی، شهید مطهری و شهید چمران را با اعتباری تا سقف بیست و پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه صلاحیت و رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه اسناد و مدارک شرکت و رزومه کاری به امور مالی شهرداری نصیرشهر مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

  • داشتن حداقل پایه ۵ رشته راه و باند جهت شرکت در مناقصه الزامیست.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
  • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.