شهرداری نصیرشهر به استناد مجوز شورای اسلامی نصیرشهر در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین از املاک شهرداری به مساحت ۶/۲۶۱ متر مربع واقع در ضلع غربی بلوار امام خمینی(ره) جنب مسجد امام علی(ع) بر مبنای قیمت پایه نظریه کارشناس رسمی دادگستری و از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاعات تکمیلی به امور مالی شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

*سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

*شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.