شهرداری نصیرشهر به استناد مجوز شورای اسلامی نصیرشهر در نظر دارد نسبت به فروش چهار قطعه زمین از املاک متعلق به شهرداری هر کدام به مساحت ۹۴۰ متر مربع واقع در بلوار ولایت،خیابان هشتم  بر مبنای قیمت پایه نظریه کارشناس رسمی دادگستری و از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاعات تکمیلی به امور مالی شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸ به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

*سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

*شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.