شهرداری نصیرشهر به استناد مجوز شورای اسلامی نصیرشهر در نظر دارد نسبت به فروش پنج قطعه زمین از املاک شهرداری هر کدام به مساحت تقریبی ۱۰۰۰ متر مربع واقع در بلوار ولایت،خیابان هشتم  بر مبنای قیمت پایه نظریه کارشناس رسمی دادگستری و از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاعات تکمیلی به امور مالی شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

*سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

*شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.