تعمیر و تعویض وسایل بازی و تاب های کودکان در پارک شهدای گمنام نصیر شهر توسط شهرداری

به روایت تصویر