مردم غیور نصیرشهر با شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا مشت محکمی بر دهان مستکبران جهان کوبیدند و با حضور پرشور خود حماسه دیگری ثبت کردند.