دادستان شهرستان رباط کریم گفت: خدمت به مردم در هر قامتی قابل تقدیر است و شهردار و اعضای شورای اسلامی نصیرشهر در خط مقدم خدمت رسانی قرار دارند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، شهردار و اعضای شورای اسلامی نصیرشهر با حضور در دفتر دادستان رباط کریم با وی دیدار کردند.

یوسف وند دادستان شهرستان رباط کریم بیان داشت: شهردار و اعضای شورای اسلامی نصیرشهر در خط مقدم جبهه خدمت رسانی قرار دارند و دادستانی در کنار این مجموعه خدمات رسان در اجرای پروژه خواهند بود.

شهردار و اعضای شورای اسلامی نصیرشهر نیز بیان داشت: زمینه استقرار حوزه قضایی در نصیرشهر که مطالبه ای دیرینه شهروندان است فراهم شده و ساختمان آماه تجهیز و بهره برداری است. بحمد اله با همکاری دادگستری و دادستانی شهرستان بزودی شاهد بهره برداری از حوزه قضایی خواهیم بود.