محمد رضا تیمور پور عضو شورای اسلامی نصیرشهر بعنوان نائب رئیس کمیسیون فرهنگی شوراهای استان تهران انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، محمد رضا تیمور پور عضو شورای اسلامی نصیرشهر با رای گیری اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان تهران، نرگس معدنی پور عضو شورای اسلامی شهر تهران بعنوان رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شوراهای استان تهران و محمدرضا تیمور پور بعنوان نائب رئیس کمیسیون انتخاب شدند.

گفتنی است این رای گیری پس از برگزاری مجمع با انتخاب اعضای شورای اسلامی استان تهران صورت گرفت.