شهردار نصیرشهر با تاکید برجمع آوری سگ های ولگرد افزود: جمع آوری ۲۶۰ سگ ولگرد ماحصل فعالیت این تیم ویژه تا امروز بوده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با اشاره به عملکرد مطلوب تیم ویژه در طرح جمع آوری سگ های ولگرد گفت: در مدتی که این تیم شروع به فعالیت کرده ۲۶۰ قلاده حیوان را جمع آوری کرده است.
شهردار نصیرشهر تصریح کرد: با این اقدام ، امنیت روانی بانوان و کودکان که در اثر مزاحمت های سگ های ولگرد ایجاد می شد برطرف شده است. رضایتمندی شهروندان سرلوحه شهرداری است و انگیزه خدمت را افزون می کند.
شهسواری خاطر نشان کرد: فعالیت این تیم ویژه تا جمع آوری کامل سگهای ولگرد در محلات مختلف شهر ادامه خواهد داشت.