شهردار نصیرشهر صبح امروز ضمن دیدار چهره به چهره با شهروندان نصیرشهر، مطالبات آنان را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر ، فرشاد شهسواری در بیست و پنجمین ملاقات مردمی به شفافیت خدمت رسانی اشاره و اظهار داشت: شفافبت خدمت رسانی در بیان عملکرد و پاسخگویی بی منت به مطالبات شهروندان که برگزاری ملاقات مردمی یکی از روش های شفافیت خدمت است معنا پیدا می کند.

وی تاکید کرد: مجموعه شهرداری نصیرشهر با سرلوحه قرار دادن خدمت رسانی پاسخگوی شهروندان در ساعات اداری هستند و درب اتاق مدیران به روی شهروندان باز است.

کفتنی است در این ملاقات مردمی، اهم مطالبات شهروندان در خصوص صدور جواز ساختمان، نامه تایید انشعاب گاز و ماده صد بود که شهردار نصیرشهر دستولات لازم را صادر کرد.