شهردار نصیرشهر در ملاقات چهره به چهره با شهروندان نصیرشهر به خدمت رسانی بی منت و تسهیل گری در مطالبات قانونی مردم تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در ملاقات مردمی سه شنبه های هر هفته با اشاره به خدمت رسانی بی منت کارکنان شهرداری افزود: شهروندان از مدیران انتظار خدمت رسانی بی منت را دارند و کارکنان شهرداری خادم مردم و پاسخگویی مطالبات قانونی آنان خواهند بود.

شهردار نصیرشهر تصریح کرد: دیدار های چهره به چهره هر هفته شهروندان و مطالبه گری آنان از شهرداری ، پویایی خدمتگزاران در شهرداری را مضاعف می کند . مدیران شهرداری با نگاه تسهیل گری در رفع موانع موجود شهروندان در امور شهری پاسخگویی شهروندان هستند.

گفتنی است در این دیدار فرشادشهسواری شهردار نصیرشهر با ۳۵ شهروند دیدار چهره به چهره داشت و دستورات لازم را در  خصوص صدور پروانه ساخت، انشعاب گاز و همچنین تنظیف معابر شهری صادر کرد.