عباس جوادی معاون خدمات شهر: در ادامه خدمات رسانی به شهروندان کلیه مخازن پسماند سطح شهر تعمیر و بازسازی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر عباس جوادی اظهار داشت: به منظور پاکیزگی شهر و جلوگیری از شیوع بیماری مخازن زباله تعمیر و بازسازی شد.

وی افزود؛ برای حفظ زیبایی و نمای بصری شهر تعویض و بازسازی سطل های زباله به صورت مستمر انجام می شود.

جوادی بیان داشت: توجه به بهداشت عمومی و جلوگیری از اشاعه آلودگی یکی از اهداف تعمیر و بازسازی مخازن مکانیزه پسماند است که امیدواریم رضایتمندی شهروندان را به همراه داشته باشد.