معاون خدمات شھری شھرداری از اجرای طرح ضربتی جمع آوری سگھای ولگرد در این شھر توسط شهرداری خبر داد.
عباس جوادی با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به افزایش تعداد سگھای ولگرد و مزاحمتھای این حیوانات برای شھروندان و ایجاد آلودگیھای محیطی در سطح شھر و همچنین درخواست های مکرر شهروندان در خصوص برطرف نمودن این مشکل، طرح ضربتی جمع آوری این سگها در دستور کار حوزه خدمات شهری قرار گرفته است و به سرعت در حال اجرا می باشد.
جوادی با اشاره به  ضرورت مشارکت مردم برای اجرای بهتر این طرح گفت: از شهروندان درخواست می شود با معرفی محل تجمع این حیوانات با شهرداری همکاری لازم را داشته باشند تا با اجرای مداوم این طرح بتوانیم محیط شھر را در مقابل شیوع بیماری ھای قابل انتقال از سگ به انسان ایمن نموده و بستر لازم جهت سلامتی شھروندان را فراهم نماییم.