چهاردهمین دوره ملاقات مردمی  شهردار نصیرشهر با چند تن از شهروندان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، چهاردهمین دوره ملاقات مردمی شهردار نصیرشهر با چند شهروند از نزدیک دیدار چهره به چهره داشت.
گفتنی است کسب پروانه اختمانی، بهسازی آسفالت از اهم مطالبات مردم بود.