چهارمین دوز واکسن کرونا به کارکنان شهرداری نصیرشهر تزریق شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، با دستور فرشاد شهسواری شهردار نصیرشهر و پیگیری مدیر روابط عمومی تزریق دوز یادآور برای کارکنانی که ۶ ماه از دوز سوم آنها گذشته بود  انجام شد.

با توجه به شیوع موج هفتم کرونا، دریافت دوز چهارم که بعنوان دوز یادآور تلقی می شود برای همگان ضروری است . استفاده از ماسک نیز در معابر عمومی و فضاهای بسته نیز از سوی کارشناسان مورد تاکید است.