عضو شورای اسلامی نصیرشهر گفت: استقرار اداره برق در نصیرشهر رابطه مستقیم با کیفیت خدمات به شهروندان دارد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، محمد رضا تیمورپور در دیدار با رئیس اداره برق رباط کریم با اشاره به کیفیت خدمات به شهروندان اظهار داشت: استقرار دستگاههای اجرایی در نصیرشهر مطالبه به حق مردم است و اداره برق نیز برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان باید در شهر مستقر شوند.
عضو شورای اسلامی نصیرشهر تصریح کرد: یکی از وظایف شورای اسلامی ، پیگیری در راستای استقرار ادارات و دستگاههای اجرایی است و شورای اسلامی نصیرشهر از ظرفیت های قانونی در نحقق این مهم استفاده خواهد کرد.
تیمورپور ابراز کرد: تقویت زیرساخت روشنایی در معابر عمومی و واگذاری انشعاب برق از مواردی است که نیاز توجه بیشتر اداره برق دارد.