نایب رئیس شورای اسلامی نصیرشهر گفت: حفظ حریم و ضرورت بازآفرینی شهری ضرورتی انکار ناپذیر برای توسعه نصیرشهر است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، علی محمودی رئیس کمیسیون فنی و شهرسازی شورای اسلامی نصیرشهر و عضو کمیته های حریم و بازآفرینی شهری با اشاره به ضرورت اجرایی شدن بازافرینی شهری در بافت فرسوده نصیرشهر اظهار داشت: داشتن شهری با استانداردهای شهرنشینی مستلزم اجرای طرح بازافرینی شهری در محله های دارای بافت فرسوده است وتحقق این مهم با مشارکت صحیح شهروندان میسر می شود.
وی بیان در ادامه اضافه کرد: تحدید حدود حریم در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
عضو کمیته های حریم و بازآفرینی شهری تصریح کرد: ارائه خدمات بهتر با تعیین حدود حریم و احداث ساختمانها و معابر عمومی با استانداردهای شهری امکان پذیر می شود.