در نشست مشترک  اعضای شورای اسلامی نصیرشهر ، معاون شهردار و بانوان بسیجی، بوستان مادر شاهد فعالیت های ورزشی بانوان خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، نشست مشترک که با حضور علی محمودی نایب رئیس و علی عبدی سحنگوی شورای اسلامی نصیرشهر ،امیرحسین مصور معاون شهردار و بانوان بسیجی برگزار شد، برآیند جلسه به مدیریت بانوان بسیج در اجرایی شدن فعالیت های ورزشی بانوان منطقه در بوستان مادر شد.

فعالیت های ورزشی ضمن نشاط آفرینی متضمن سلامت بانوان نصیرشهر خواهد بود و مستقیما در سلامت خانواده ها نقش دارد.

لازم به ذکر است بوستان مادر با هدف ارتقای سرانه سلامت  ، ورزش و فضای سبز منطقه در انتهای خیابان امام حسین (ع) از سوی شهرداری احداث شده است.