شهردار نصیرشهر تاکید کرد: ایمنی عبور و مرور شهروندان از راه مواصلاتی  تهران ساوه با نصب پل هوایی عابر پیاده در جاده قرمز افزایش می یابد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در راستای افزایش ایمنی و حفظ امنیت جانی شهروندان در هنگام عبور و مرور از راههای مواصلاتی ، اظهار داشت: افزایش ایمنی شهروندان در هنگام عبورو و مرور از وظایف شهرداری است که با نصب پل هوایی عابر پیاده این مهم محقق می شود.

وی در ادامه عنوان کرد: شرایط عبور و مرور در جاده ترانزیتی ساوه مخاطره آمیز است و نصب پل هوایی عابر پیاده ضمن پاسخگویی شفاف به مطالبه مردم  ایمنی را نیز افزایش می دهد و نگاه شهرداری نصیرشهر خدمت رسانی به شهروندان است.

شهسواری بیان داشت: بحمد الله در سالجاری شاهد تحول در حوزه های مختلف شهری و افزایش شاخص های شهرنشینی خواهیم بود و رضایتمندی شهروندان هدف نهایی مجموعه شهرداری خواهد بود.