شهردار نصیرشهر افزود: همسویی مدیران دستگاهها رکن  پیشرفت و توسعه شهر خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با اشاره به رکن پیشرفت و توسعه شهر اظهار داشت: همسویی و یکصدایی مدیران دستگاهها در نصیرشهر می تواند در توسعه و آبادانی نقش بسزایی داشته باشد و بسیاری از موانع پیش روی را بردارد.

شهردار نصیرشهر بیان کرد: مردم از مسئولان، خدمات با کیفیت و شفاف می خواهند و این مهم با همسویی و یک صدایی مدیران دستگاه ها میسر می شود.

شهسواری در ادامه با تاکید بر آسیب شناسی عملکرد شهرداری، عنوان داشت: بررسی عملکرد مجموعه شهرداری در ارائه خدمات مناسب و آسیب شناسی آن می تواند نقاط ضعف را به قوت مبدل کنیم و در ارائه خدمات رضایتمندی مردم را افزایش دهیم.