شهردار نصیر شهر با ۲۰ شهروند ملاقات چهره به چهره داشت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر، فرشاد شهسواری در ملاقات مردمی از نزدیک با ۲۰ شهروند دیدار کرد و به مشکلات و مطالبات آنان را بررسی کرد.
در این ملاقات چهره به چهره شهروندان در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز، انشعاب گاز،تخفیف و تقسیط عوارض و بدهی ملک،وافقات زمینهای دارای کاربری و کسب و کار مطالبات خود را مطرح و شهردار نصیر شهر دستوات لازم را صادر کرد.