شهرداری نصیرشهر به استناد مجوز شورای اسلامی نصیرشهر در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه احداث پارک شهید مفتح (فاز اول) با اعتباری تا سقف سه میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی و از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاعات تکمیلی به امور مالی شهرداری نصیرشهر مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.