( در خصوص فروش دو قطعه زمین)

🔹شهرداری نصیرشهر به استناد مجوز شورای اسلامی نصیرشهر در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین از املاک شهرداری نصیرشهر به مساحتهای ۸۸۰ و ۶۱۶ مترمربع با کاربری تاسیسات شهری واقع در خیابان شهدای صنعت(جاده قرمز) بر مبنای قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری و از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.

🔹لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاعات تکمیلی به امور مالی شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.