🔹با حکم مهندس منصوری استاندار تهران محسن نایبی به سمت سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران منصوب شد