◾️دل شود غرق عزا در روز پایان صفر

◾️قاصدک آرد زداغ هشتمین مولا خبر

◾️مرغ دل پر می زند سوی خراسان رضا(ع)

◾️تا عزاداری کند در سوگ آن والا گهر

🏴شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد🏴