اعضای شورای اسلامی نصیرشهر با حضور د مدرسه ام الائمه از خیر اهدایی تعدادی تبلت به دانش آموزان این مدرسه سرکار خانم علیرضایی در جهت استفاده دانش آموزان از برنامه های متنوع آموزشی قدردانی نمودند .