به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر : دکتر انو شیروان محسنی بند پی استاندار محترم تهران در پیامی از زحمات و تلاش های مستمر مهندس شهسواری شهردار جوان و پرتلاش نصیرشهر قدردانی نمود .