سامانه صدور صورتحساب عوارض نوسازی و عوارض کسب و پیشه، با هدف تکریم ارباب و رجوع و عدم نیاز به مراجعه حضوری شهروندان محترم نصیرشهر، راه اندازی و در دسترس قرار گرفت. شهروندان محترم میتوانند با مراجعه به وب سایت شهرداری، از طریق لینک مربوطه وارد سامانه شوند و نسبت به اطلاع و صدور صورتحساب اقدام نمایند.