به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر در ادامه پیگیری های مطالبات شهروندان توسط مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر بعد از ظهر امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه جلسه رسمی شورای اسلامی شهر در خصوص پیگیری مشکلات گاز شهری با
حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ، مهندس شهسواری شهرادر نصیرشهر ، مهندص صابری رئیس اداره گاز نصیرشهر در دفتر شورای اسلامی شهر برگزار و هریک از اعضا توضیحات و نظرات خود را در خصوص مسائل مربوط به مشکلات گاز شهری مطرح نمودند .