🔹به گزارش روابط عمومی شهردار ی و شورای اسلامی نصیر شهر در راستای ارتباط رو در رو با شهروندان که بدون واسطه به بیان مشکلات و مسائل خود با شهردار پرداختند.

🔹این جلسه که در دفتر کار مهندس شهسواری صورت گرفت با جلب رضایتمندی شهروندان به واسطه ارتباط رو در رو و با تکریم ارباب رجوع در راستای میثاق شهردار با شورای شهر در راستای خدمت به مردم صورت میگیرد پس از طرح مشکلات و مسائل مردم و بررسی توسط شهردار محترم و راهنمایی های قانونی که صورت گرفت جهت اقدام و بررسی بیشتر به معاونت ها و واحدهای مربوطه ارجا شد.