با حضور مسولین شهر و شهرستان

زمان : چهارشنبه ۹۹/۷/۲ ساعت ۱۴

مکان : شقایق ۹ مدرسه بصیرت